R    E    G    U    L    A    M    I    N
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

uchwalony przez
Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców
w dniu 1 października 2015 roku

ROZDZIAŁ I

Przepisy wstępne

§ 1

 1. Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady zagospodarowania i korzystania z działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego, a także zasady korzystania z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze rodzinnego ogrodu działkowego.
 3. W rozumieniu regulaminu, rodzinnym ogrodem działkowym, zwanym dalej „ROD”, jest wyłącznie ROD prowadzony przez stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców.

§ 2

 1. ROD jest podstawową jednostką organizacyjną Polskiego Związku Działkowców, zwanego dalej „PZD”.
 2. ROD stanowi wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.
 3. ROD powinien posiadać nazwę uchwaloną przez walne zebranie i zatwierdzoną przez prezydium okręgowego zarządu PZD.

§ 3

ROD są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.

§ 4

 1. ROD może składać się z kilku terenów.
 2. Teren, jako obszar gruntu, jest wydzieloną jednostką przestrzenną podzieloną na działki.
 3. ROD (w tym także teren), w zależności od wielkości, można podzielić na sektory.
 4. Sektor jest pomocniczą jednostką przestrzenną ROD ułatwiającą zarządzanie i funkcjonowanie ROD, oznaczoną na planie zagospodarowania ROD.

§ 5

 1. Działka jest podstawową jednostką przestrzenną ROD, której powierzchnia nie może przekraczać 500 m2, służącą zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji.
 2. Powierzchnia i granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD.
 3. Działka nie podlega podziałowi na mniejsze jednostki przestrzenne.

§ 6

 1. Działka w ROD nie może być wykorzystywana do innych celów, niż określone w § 5 ust.1, a w szczególności obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej oraz wynajmowania części lub całej działki.
 2. Zakaz, określony w ust. 1, stosuje się odpowiednio do altany działkowej.

§ 7

 1. Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.
 2. Przez zamieszkiwanie rozumie się przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych.
 3. Altana działkowa na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.

 § 8

Działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w ROD na podstawie prawa do działki nabytego zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zwanej dalej „ustawą”.

 § 9

 1. Działkowiec jest w szczególności uprawniony do:
  1. zagospodarowania działki i wyposażenia jej w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z ustawą i regulaminem,
  2. udziału w szkoleniach organizowanych przez zarząd ROD i okręgowy zarząd PZD,
  3. korzystania z biblioteki ogrodowej,
  4. występowania do zarządu ROD w sprawach dotyczących zagospodarowania i użytkowania ROD i działki,
  5. zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania ROD,
  6. korzystania z urządzeń wspólnych ROD,
  7. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach organizowanych przez zarząd ROD.
 2. Działkowiec ma w szczególności obowiązek:
  1. przestrzegać ustawę,
  2. przestrzegać regulamin i statut PZD w zakresie określonym w ustawie,
  3. użytkować działkę zgodnie z ustawą i regulaminem,
  4. działać w interesie ROD,
  5. uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku zwłoki – wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,
  6. aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
  7. otaczać opieką mienie ROD,
  8. przestrzegać zasad współżycia społecznego.

 § 10

 1. Infrastruktura ogrodowa w rozumieniu ustawy stanowi własność PZD.
 2. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność.

REGULAMIN SEGREGACJI ODPADÓW W ROD SŁONECZKO

 

W ROD „Słoneczko” obowiązuje:

a: Ogólny gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi określony uchwała nr XXIV/488/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 25.03.2021r. z późniejszymi zmianami w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice

b: Umowa z prywatną firmą realizującą wywóz śmieci z terenu ogólnego i działek rodzinnych.

 

 1. Wszystkie odpady podlegają segregacji. Obowiązek ten spoczywa na każdym Działkowcu i realizowany jest na terenie jego działki.

 

 1. Do kontenerów na odpady, zgodnie z ich oznaczeniem wolno wrzucać wyłącznie posegregowane wcześniej odpady pochodzące wyłącznie z terenu działki.

 

 1. Wszelkie odpady mogą być umieszczane wyłącznie w przeznaczonych do tego pojemnikach. Umieszczanie ich obok pojemników jest surowo zabronione! Śmieci porzucone obok pojemników nie są odbierane przez firmy zajmujące się ich wywozem.

 

 1. W przypadku zapełnienia się pojemników działowiec jest zobowiązany do poinformowania o tym Zarząd ROD (telefon, mail). Do czasu opróżnienia pojemników Działkowiec ma obowiązek tymczasowego przechowywania odpadów na terenie swojej działki.

 

 1. Wszelkie odpady budowlane powstałe w trakcie prowadzenia remontów, budów i porządków (odpady wielkogabarytowe) oraz odpady zielone powstałe z cięcia drzew i krzewów działkowiec zobowiązany wywieźć na własny koszt.

 

 1. Odpady metalowe (za wyjątkiem puszek po napojach) działkowiec zobowiązany jest utylizować na własny koszt. Umieszczanie ich w pojemnikach na odpady lub w innym miejscu na terenie ROD Słoneczko JEST ZABRONIONE.

 

 1. W przypadku przeprowadzania porządkóww altanach lub remontów czy budowy działkowiec zobowiązany jest do zamówienia worka „Big-Bag” lub kontenera i wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych NA WŁASNY KOSZT.

 

 1. Zużyte sprzęty AGD i RTV oraz wszelkie odpady niebezpieczne (np. pojemniki po farbach, lakierach i środkach ochrony roślin) należy wywieźć z działki na własny koszt i oddać do punktu zbierającego elektrośmieci, punktu skupu złomu lub zakładu przetwarzania.

 

 1. Działkowiec zobowiązany jest do postawienia na działce kompostownika (zgodnie z § 42 Regulaminu ROD) i składowania/kompostowania w nich odpadów biodegradowalnych.

 

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowić będzie rażące naruszenie wykonywania umowy dzierżawy działkowej oraz skutkować będzie ponoszeniem przez działkowca konsekwencji przewidzianych prawem.

 

 

Zarząd ROD Słoneczko