Składka członkowska

Zgodnie z § 143 Statutu Stowarzyszenia Polski Związek Działkowców każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest corocznie, w terminie ustalonym przez walne zebranie, jednak nie później jednak niż do 30 czerwca, uiszczać składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Krajową Radę PZD na dany rok kalendarzowy. W przypadku, gdy członkami Stowarzyszenia są oboje małżonkowie dzierżawiący jedną działkę, każdy z nich opłaca składkę członkowską w wysokości 50 %. Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych i podlega podziałowi według zasad określonych przez Krajową Radę PZD.Wysokość składki członkowskiej na rok 2016 uchwalono uchwałą Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców nr 4/IV/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w wysokości 6,00 zł. 

Składkę członkowską obowiązany jest uiścić każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia PZD a w przypadku, gdy członkami stowarzyszenia są oboje małżonkowie wspólnie dzierżawiący działkę, każdy z nich opłaca składkę członkowską w wysokości 3,00 zł.

W 2016 roku składka członkowska nie podlega podziałowi i w 100 % wpłaconych składek pozostaje w ogrodzie działkowym.